21:28 | 02/12/2018

Bộ Xây dựng góp ý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 7902/BKHĐT-QLQH ngày 06/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến tham gia đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Phối cảnh Khu kinh tế Vân Đồn. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, phần đánh giá thực trạng phát triển: Rà soát và làm rõ các nội dung, mục tiêu và các định hướng đã đạt được, làm rõ các nguyên nhân, cơ sở pháp lý, các vấn đề điều chỉnh, chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013.

Bổ sung các số liệu, đánh giá về: Thực trạng sử dụng đất đai, phát triển đô thị và dân cư nông thôn, các quy hoạch và dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Vân Đồn để có cơ sở nhận định đánh giá lợi thế, định hướng phát triển của Vân Đồn. Việc phân vùng phát triển cần phân tích đánh giá cụ thể các tiềm năng, lợi thế thực trạng phát triển của từng khu vực.

Về dự báo các yếu tố tác động đến quy hoạch kinh tế - xã hội: Quy hoạch cần cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác, liên kết về phát triển kinh tế - xã hội giữa Vân Đồn với các khu vực khác trong tỉnh Quảng Ninh, với các vùng kinh tế trong nước và quốc tế; nhận định bối cảnh cần trích dẫn các nguồn số liệu thông tin, trên cơ sở đó cần có đánh giá, nhận định cụ thể từng yếu tố tác động.

Về lựa chọn phương án tăng trưởng: Cần làm rõ các tiêu chí đánh giá các phương án tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực để lựa chọn phương án ưu tiên cho phát triển (du lịch, công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp sáng tạo). Để có cơ sở đưa ra mục tiêu, quan điểm phát triển, luận chứng phương án phát triển báo cáo cần rà soát, bổ sung các luận cứ phương pháp tiếp cận, trên cơ sở phân tích số liệu thống kê, các quy hoạch chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh phê duyệt; phần luận cứ kinh nghiệm quốc tế và trong nước phải có các chỉ tiêu đánh giá, so sánh trên cơ sở đó đưa ra các nhận định phù hợp với điều kiện phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

Để có cơ sở phát triển không gian kinh tế - xã hội báo cáo cần bổ sung các cơ sở, luận cứ, phân tích các phương án dự báo dân số (khu vực đô thị và nông thôn) và lượng khách du lịch (loại hình du lịch); đồng thời phải đánh giá các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực qua các quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt; báo cáo cần phân định rõ các phân vùng phát triển, xác định vị trí, quy mô và tính chất đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường và an ninh quốc phòng.

Làm rõ hơn về định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật: Nội dung quy hoạch cần căn cứ trên cơ sở quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trên cơ sở phân tích về phân vùng phát triển, báo cáo cần phân định rõ các phân vùng, mô hình phát triển; xác định vị trí, quy mô và tính chất các khu chức năng đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường và an ninh quốc phòng; xác định, làm rõ các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan trong khu kinh tế về quy mô, quy định kiểm soát phát triển.

Bổ sung nội dung đánh giá môi trường chiến lược: Dự báo, xác định những vấn đề môi trường có phạm vi tác động lớn; làm rõ hiện trạng nguồn gây ô nhiễm lớn, các vùng bị suy thoái môi trường, các vùng sinh thái cảnh quan đối với từng lĩnh vực, ngành phát triển kinh tế; xác định các nội dung bảo vệ môi trường ở quy mô khu vực; dự báo xu thế các vấn đề môi trường do tác động của việc lập và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các vấn đề môi trường.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: