09:06 | 05/06/2019

Góp ý hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch

(Xây dựng) – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và tham gia cuộc họp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch do Bộ Tư pháp chủ trì ngày 20/5/2019.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan: Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch, việc lập, phê duyệt quy hoạch và thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng đã gặp một số vướng mắc. Cụ thể: Quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia và các quy hoạch xây dựng chưa thể tổ chức lập, phê duyệt do phải chờ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; một số khu chức năng gặp khó khăn trong xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng do quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được tổ chức lập, phê duyệt; các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh không thể thực hiện điều chỉnh do quy định về việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã bị bãi bỏ; một số quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đang được UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định được chuyển UBND cấp huyện phê duyệt. Do vậy, việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về chuyển tiếp thi hành các luật và pháp lệnh là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong giai đoạn đầu thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết, để triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ và khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 1, dự thảo Nghị quyết cần bổ sung quy định về thời gian hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để đảm bảo trong tương lai, việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch này không mâu thuẫn với nguyên tắc về mối quan hệ giữa các cấp quy hoạch được quy định tại Điều 6, Luật Quy hoạch.

Căn cứ quy định tại Điều 4, Luật Quy hoạch, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch là đảm bảo tính liên tục, ổn định và thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Do vậy, dự thảo Nghị quyết cần bổ sung các quy định cụ thể để tổ chức lập đồng thời các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 22, Luật Quy hoạch và Điều 20, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, một trong những nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia là xây dựng phương án phân vùng, định hướng phát triển vùng và đề xuất phương án liên kết vùng. Do vậy, việc quy định “Chính phủ đề xuất phương án phân vùng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định để triển khai lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030” tại Khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị quyết là chưa hợp lý, thiếu cơ sở khoa học khi chưa nghiên cứu quy hoạch tổng thể quốc gia, dẫn tới việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia không còn đúng với vai trò, mục tiêu đặt ra và không hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Nội dung Khoản 2, Điều 1 dự thảo Nghị định cần quy định trên cơ sở soát xét tên, số lượng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được tổ chức lập hoặc đã thẩm định từ ngày 01/3/2018 theo quy định tại Khoản 2, Điều 58, Luật Quy hoạch để xác định rõ các đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả, minh bạch.

Tại Điều 2, dự thảo Nghị quyết, việc quy định kéo dài thời hạn áp dụng của 48 Luật và 4 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch cần bổ sung quy định rõ thời gian ngưng hiệu lực của các luật mới (Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch). Đồng thời, hiện nay, việc quy định kéo dài thời hạn áp dụng của 48 Luật và 4 Pháp lệnh cũng dẫn tới một số các quy định, thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ sẽ được tiếp tục thực hiện. Do vậy cần rà soát và phân định rõ quy định nào ngưng hiệu lực, quy định nào tiếp tục có hiệu lực tại các luật mới để đảm bảo không gây khó khăn, vướng mắc và chồng chéo trong quá trình áp dụng.

Trong thực tế triển khai, các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành cần được rà soát thường xuyên và kịp thời để xem xét, điều chỉnh các bất cập do xuất hiện các yếu tố mới tác động, không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và môi trường... Do vậy, đề nghị bổ sung quy định: “Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết có thể xem xét, rà soát, đánh giá và điều chỉnh các hợp phần quy hoạch, nội dung quy hoạch của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhằm đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. Các nội dung điều chỉnh sẽ được cập nhật vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để thực hiện quản lý đồng bộ, thống nhất”.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 15 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định: Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần Luật, Nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Như vậy, Nghị quyết của Quốc hội chỉ quy định tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của các luật liên quan đến quy hoạch. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc việc đề xuất kết hợp điều chỉnh thời hạn hiệu lực thi hành đông thời 2 Luật và 1 Pháp lệnh trong một Nghị quyết của Quốc hội.

Hiện nay, Điều 59, Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đã quy định về thực hiện chuyển tiếp quy hoạch. Do đó, nội dung dự thảo Tờ trình cần bổ sung làm rõ phạm vi điều chỉnh của 2 văn bản quy phạm pháp luật này để đảm bảo tính khả thi của dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, tại Điều 57, Luật Quy hoạch 2017 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35 năm 2018) cùng quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định trên để đảm bảo khi dừng hiệu lực của các quy định tại Luật số 35 năm 2018 thì các quy định pháp luật về quy hoạch vẫn được thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: