17:28 | 09/01/2018

Hải Phòng: Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 33/BXD-HTKT trả lời Văn bản số 7884/UBND-KT ngày 10/11/2017 của UBND TP Hải Phòng về việc xin ý kiến góp ý nội dung Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Đồ án phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên cần cập nhật bổ sung thay đổi so với Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 TP Hải Phòng đang trình Bộ Xây dựng thẩm định.


Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý sử dụng cao độ nền và thoát nước mặt trên địa bàn TP.

Theo đó, Đồ án phù hợp với Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và đã cụ thể hóa nội dung về Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trong Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung trong đồ án quy hoạch.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng lưu ý một số nội dung Đồ án và đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tư vấn rà soát, bổ sung và hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định như sau:

Về cơ sở pháp lý: Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng; QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật; QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Về nội dung quy hoạch: Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy hoạch cao độ các đường phố chính cấp đô thị và các khu vực có nguy cơ chịu tác động môi trường về sụt lún, sói lở đồng thời làm rõ phương pháp và xác định sơ bộ khối lượng đào đắp của các khu vực; bổ sung các tính toán và đánh giá khả năng điều hòa của các hồ trong phạm vi lập quy hoạch; bổ sung các cơ sở xác định và bản vẽ phân chia lưu vực các tuyến cống chính thoát nước mưa trong phạm vi lập quy hoạch; bổ sung phụ lục tính toán thủy lực hệ thống thoát nước làm cơ sở lựa chọn các thông số thiết kế các tuyến cống, công trình đầu mối thoát nước mưa theo từng giai đoạn quy hoạch; làm rõ các ảnh hưởng và biện pháp khắc phục (của nước biển dâng, triều cường) do biến đổi khí hậu đến phương án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt; đồ án đề xuất cao độ nền cho một số khu vực có thay đổi so với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 do có cập nhật yếu tố biến đổi khí hậu.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, làm rõ lý do thay đổi và cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tại văn bản số 8959/VPCP-KTN ngày 20/10/2016; bổ sung các căn cứ lựa chọn các đơn giá tạm tính trong công tác lập khái toán kinh phí các hạng mục đầu tư xây dựng công trình; nguồn vốn ngân sách chi cho thực hiện Quy hoạch trong giai đoạn 2017-2025 là khoảng 24.000 tỷ đồng cần được làm rõ về tính khả thi trong điều kiện thu ngân sách thành phố gặp nhiều khó khan; bổ sung các phân tích và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo các giai đoạn quy hoạch, nhằm đảm bảo tính khả thi về kế hoạch phân bổ tài chính đối với việc triển khai các dự án thực hiện từng bước theo quy hoạch; rà soát nội dung phần đánh giá môi trường chiến lược đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

UBND TP Hải Phòng đã trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 02/11/2017. Để đảm bảo tính kế thừa, kết nối phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; UBND TP Hải Phòng cần cân nhắc điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trên cơ sở hiện trạng, đánh giá rà soát và các quy hoạch khác đã có vào Điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Hải Phòng lập nhằm mục đích cụ thể hóa định hướng quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009; đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng, quản lý sử dụng cao độ nền và thoát nước mặt trên địa bàn thành phố; là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt trên địa bàn thành phố.

Mỹ Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: