22:13 | 12/05/2019

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.


Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Cầu đã được điều chỉnh cục bộ lần 3 để thực hiện Dự án “Mở rộng Khu chung cư TBCO” tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.

Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều bước phát triển rõ rệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch nông thôn) chưa đồng bộ; các huyện chưa tổ chức lập quy hoạch vùng huyện; công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, điều chỉnh nhiều lần, có xu hướng gia tăng dân số, tầng cao, mật độ sử dụng đất và giảm các quỹ đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gây nguy cơ quá tải hạ tầng đô thị trong thời gian tới; nhiều địa phương trong tỉnh chưa hoàn thiện việc lập chương trình phát triển đô thị và khu vực phát triển đô thị dẫn tới các đô thị phát triển thiếu tầm nhìn và tính bền vững, chưa gắn phát triển đô thị với quy hoạch và kế hoạch.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, với mục tiêu chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch cao hơn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị từng đô thị phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2035 đã được phê duyệt.

Đôn đốc các huyện, thị, xã tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm theo quy định gồm: Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phân khu xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn…

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định về: Trình tự lập quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công tác lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, cần xem xét cụ thể, thận trọng; xác định rõ sự phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và trách nhiệm chi trả chi phí lập điều chỉnh quy hoạch.

Chủ động tổng hợp, đồng thời công khai, minh bạch thông tin về các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Mặt khác, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính bền vững, tầm nhìn của quy hoạch xây dựng, tính đồng bộ của quy hoạch theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý chủ động thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh.

NTV

Các bài đã đăng: