23:07 | 14/11/2017

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam

(Xây dựng) - Về việc chấp thuận ủy quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2668 /BXD-HĐXD gửi UBND tỉnh Hà Nam.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư dự án tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2424/BKHĐT-KTDV ngày 23/4/2015 và của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng các quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thẩm định dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định của mình; báo cáo kết quả thực hiện thẩm định dự án, phê duyệt dự án về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Các lưu ý trong quá trình thẩm định Dự án: UBND tỉnh Hà Nam cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc lập, thẩm định: Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam theo quy định của Luật Du lịch; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tam Chúc; Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Tam Chúc trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt để đủ điều kiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

Về tổng mức đầu tư dự án: Kiểm tra, rà soát các khoản mục trong tổng mức đầu tư, việc áp dụng đơn giá, định mức cho các khối lượng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện trong khuôn khổ dự án được phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10/11/2008; xác định cụ thể các hạng mục cần thiết, đúng đối tượng đầu tư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương cho phù hợp với quy định.

Về tiến độ thực hiện dự án: Phải xác định rõ các hạng mục ưu tiên đầu tư đáp ứng yêu cầu đưa dự án vào sử dụng theo từng giai đoạn và dự kiến phân kỳ đầu tư dự án đảm bảo tính khả thi về khả năng cân đối vốn của dự án. Cần lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản số 2424/BKHĐT-KTDV ngày 23/4/2015 và Văn bản số 938/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05/02/2016 về khả năng bố trí, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương đến năm 2020.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: