10:06 | 08/02/2012

Về công tác phòng chống lụt, bão trong năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ HUY PCLB

Số: 13/BC- BCHPCLB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO
Về công tác phòng chống lụt, bão trong năm 2011
và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Xây dựng

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 02/ PCLBTW ngày 09/01/2012 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc báo cáo đánh giá kết quả công tác PCLB &TKCN năm 2011, phương hướng nhiệm vụ công tác PCLB năm 2012. Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình triển khai nhiệm vụ PCLB trong năm 2011.

1.1 Công tác tổ chức.

Ban chỉ huy Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Xây dựng gồm 14 thành viên do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh làm trưởng ban, các Uỷ viên là Lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ có các chức năng liên quan đến công tác lập Kế hoạch và công tác triển khai các nhiệm vụ về PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các Sở Xây dựng địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ củng cố tổ chức, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB. Đến nay hầu hết các Sở, các đơn vị đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB của đơn vị mình.

1.2 Công tác chỉ đạo.

Đầu năm năm 2011, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch về việc thực hiện công tác Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai của các đơn vị thuộc Bộ, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt, bão năm 2010, bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão năm 2011, trong đó tập trung vào công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể, tổ chức các lực lượng xung kích thường trực và chuẩn bị phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng đối phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2011. Trên cơ sở đó, hầu hết Sở Xây dựng các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ đã lập xong các phương án, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Bộ Xây dựng đã giao cho các Vụ chức năng soát xét, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng có liên quan đến các yêu cầu về PCLB.

Bộ Xây dựng cũng tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực của Ngành nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là đối với những địa phương vùng Duyên hải, các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lụt; tổ chức hướng dẫn kỹ thuật xây dựng để phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với BĐKH; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu các thiết kế điển hình mẫu nhà ở nông thôn phù hợp với các vùng miền, đặc điểm sinh thái, loại hình sản xuất, quy mô ở của từng nhóm hộ, của từng vùng cho các địa phương, ưu tiên trước vùng bị ảnh hưởng nhiều về thiên tai và tại 11 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương.

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá X) và Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ đã chỉ đạo nghiên cứu Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, dự kiến đề án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

1.3 Công tác thực hiện, kiểm tra.

Bộ Xây dựng lập các đoàn công tác đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư, nhà ở cho nhân dân vùng thường xuyên ngập lũ tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2.

Trong giai đoạn này của Chương trình có 7 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư vượt lũ là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ. Các địa phương đã hoàn thành việc quy hoạch, chọn địa điểm xây dựng 178 dự án, trong đó có 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao. Kết quả thực hiện một số mục tiêu chủ yếu:

Về công tác tôn nền, đắp bờ bao

- Đã khởi công tôn nền, đắp bờ bao 149/178 dự án, đạt 84%. Trong đó: năm 2011 khởi công 11 dự án.

- Hoàn thành tôn nền, đắp bờ bao 115/178 dự án (tỷ lệ 65%). Trong đó: năm 2011 hoàn thành 10 dự án.

Về công tác xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

Các địa phương đã thực hiện hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc. Khối lượng hoàn thành chủ yếu là triển khai thực hiện trong năm 2011.

Về công tác xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư:

- Đã xây dựng xong 4.442/36.327 căn nhà (tỷ lệ 12%). Riêng năm 2011 xây dựng xong 3.372 căn nhà.

- Bố trí 23.038/57.252 hộ dân vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao khu dân cư, đạt 40%. Trong đó: số hộ vào ở trong cụm, tuyến là 5.576 hộ, trong khu vực bờ bao là 17.512 hộ.

Riêng năm 2011, đã bố trí 15.439 hộ dân vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao (trong đó: số hộ vào ở trong cụm, tuyến là 4.506 hộ, trong khu vực bờ bao là 10.933 hộ).

Nhìn chung, đa số các địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các dự án cụm, tuyến và bờ bao hoàn thành bước đầu đã phát huy hiệu quả. Trong đợt lũ đặc biệt lớn vừa qua, người dân đã có thể di dời lên các cụm, tuyến để tránh lũ. Các bờ bao khu dân cư đã phát huy hiệu quả tích cực, không những đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn bảo vệ hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân không bị lũ phá huỷ. Ngoài ra, các bờ bao khu dân cư còn kết hợp làm đường giao thông nông thôn rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2 nhìn chung còn chậm so với yêu cầu và không đồng đều ở các địa phương. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác tôn nền, đắp bờ bao. Đặc biệt trong năm 2011 kết quả đạt được còn thấp.

Việc triển khai thực hiện còn chậm do một số nguyên nhân sau:

- Một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong chỉ đạo thực hiện. Việc chậm khởi công thực hiện các dự án đã bị ảnh hưởng rất lớn của việc thay đổi quy định giá bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ cũng như chịu ảnh hưởng do giá vật liệu tăng cao.

- Việc bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương chưa đầy đủ và kịp thời nên nhiều địa phương không có vốn để thực hiện. (Ngoài số vốn được cấp năm 2009 thì liên tiếp trong 2 năm 2010 và 2011 các địa phương không được bố trí vốn tiếp để thực hiện.

Đầu năm 2011, Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão của Bộ Xây dựng đã đi kiểm tra và làm việc với các đơn vị trực thuộc, đôn đốc việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của các đơn vị, đồng thời kiểm tra kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, việc chuẩn bị các phương tiện thiết bị cần thiết để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão nghe báo cáo tình hình PCLB năm 2010 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2011.

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ xây dựng đã đi kiểm tra kế hoạch và việc triển khai công tác PCLB tại bốn tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận, bàn biện pháp hỗ trợ các tỉnh trong công tác gia cố đê điều.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sẵn sàng ứng phó và chuẩn bị sẵn các phương tiện cứu trợ cần thiết trong mùa mưa bão, tổ chức kiểm tra tình hình nhà xưởng, thiết bị, nhà kho, nhà ở của cán bộ công nhân viên... để có kế hoạch sửa chữa, gia cố, đảm bảo an toàn, đồng thời có phương án di rời, bảo vệ người và tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại các đơn vị có các công trình đang thi công phải có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, theo dõi chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

1.4 Về việc chỉ đạo ứng phó với các cơn bão trong năm 2011.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của Bộ Xây dựng đã gửi công điện trước các cơn bão, các đợt có biến đổi lớn về khí hậu để chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh có khả năng chịu ảnh hưởng của các cơn bão, lũ quét, thực hiện triệt để các biện pháp chống bão theo phương án đã lập. Nhờ triển khai tốt các biện pháp này nên hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng đã giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, biến đổi khí hậu gây ra. Sau bão, Lãnh đạo Bộ đã đi kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp tích cực để khắc phục hậu quả của bão, lũ gây ra cho đơn vị và cho các địa phương.

2. Về công tác quy hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn:

Bộ Xây dựng đã tổ chức thiết kế mẫu Công sở làm việc cấp xã áp dụng cho vùng núi, vùng ngập lũ; Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở vùng bão lụt. Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được ban hành trong năm 2009: “Quy hoạch xây dựng nông thôn”, “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”. Mặc dùcác dạng quy hoạch này không nằm trong Chiến lược Quốc gia về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai nhưng đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra Bộ Xây dựng đang thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ với Hoa Kỳ, Nga, Bỉ, Trung quốc, Bungari trong công tác quy hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, kiến trúc xanh, xây dựng nhà cao tầng trong vùng động đất, gió bão.

Công tác quy hoạch đã được quan tâm, đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị, quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, các đô thị khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn đã được gắn kết với kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt là tại các vùng có khả năng chịu tác động mạnh do thiên tai và BĐKH.

Các đồ án quy hoạch xây dựng vùng do Bộ Xây dựng tổ chức lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã cơ bản phủ kín trên phạm vi cả nước. Tất cả các đô thị từ loại IV trở lên đều đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn được chú trọng và tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện nhằm mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2012 cơ bản phủ kín quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn.

Chất lượng các đồ án quy hoạch đã có bước chuyển biến rõ rệt,ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch đã từng bước đi vào nề nếp.

3. Các nhiệm vụ khác

Ngoài các nội dung nêu trên, trong giai đoạn 2007-2010, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Nghiên cứu vật liệu và phương pháp thi công để các công trình xây dựng không bị tác động bởi mực nước biển dâng.

- Tập hợp và tái xuất bản các tài liệu hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố công trình, nhà ở để hạn chế các ảnh hưởng xấu của bão, lũ, lụt.

- Phối hợp với một số địa phương và các doanh nghiệp thuộc Bộ soạn thảo quy chế đóng, mở, duy trì mực nước trong các hồ chứa, các hồ thuỷ điện.

- Thường xuyên phổ biến và đôn đốc các đơn vị trực thuộc đăng ký các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại nơi các đơn vị đứng chân hoặc đang thi công; lập kế hoạch và thực hiện diễn tập các phương án tìm kiếm cứu nạn tại các địa điểm thi công các công trình có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống, đặc biệt là tại những công trình thuỷ điện.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt, từ đó đề ra biện pháp thích hợp để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện trong trường hợp có bão, lụt hoặc các loại hình thiên tai khác.

- Xây dựng Chương trình hành động của Quốc gia ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.

4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bộ Xây dựng còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện triển khai công tác Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai với các yếu tố sau:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ đóng rải rác trên địa bàn khắp cả nước.

- Các hoạt động tác nghiệp của ngành Xây dựng luôn luôn thay đổi về cả địa điểm, địa hình lẫn các yếu tố khác.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ rất phong phú, đa dạng.

Với các đặc trưng như trên nên việc phổ biến tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện chưa kịp thời và gặp nhiều khó khăn.

Việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại các công trường rất đa dạng, việc cập nhật và phổ biến các nội dung chưa theo kịp được yêu cầu của tình hình mới.

5. Kế hoạch triển khai công tác PCLB năm 2012 :

- Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các Sở Xây dựng địa phương, các đơn vị trực thuộc củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB,TKCN đảm bảo đủ số lượng, năng lực triển khai nhiệm vụ năm 2012.

- Chỉ đạo các Sở Xây dựng địa phương, các đơn vị tổng kết, đánh giá công tác PCLB trong năm 2011. Trên cơ sở đó chỉ ra các mặt mạnh, các vấn đề còn tồn tại, đồng thời chỉ đạo xây dựng Kế hoạch PCLB,TKCN năm 2012, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác PCLB trong tình hình mới.

- Làm việc với UBND, Sở Xây dựng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận về công tác triển khai nhiệm vụ PCLB, TKCN năm 2012 theo phân công của Ban chỉ đạo PCLBTW.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư, nhà ở cho nhân dân vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 theo kế hoạch, kịp thời nắm bắt tình hình để phối hợp với các địa phương giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, theo dõi, đôn đốc để chương trình hoàn thành đúng thời hạn và đạt được các mục tiêu đề ra.

- Triển khai xây dựng đề án Quy hoạch hạ tầng các tỉnh miền Trung phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ Chính phủ giao.

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến lũ, bão, thiên tai để kịp thời chỉ đạo các địa phương, các đơn vị thuộc Bộ chủ động, có biện pháp ứng phó trong mọi tình huống.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến công tác PCLB;

- Tăng cường hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam để thường xuyên phổ biến các kiến thức thường nhật về các biện pháp phòng, chống lụt bão cho nhân dân trong cả nước.

6. Kiến nghị , đề xuất

1. Đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày với các chuyên đề có nội dung là các biện pháp để Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ, viên chức của các đơn vị và địa phương.

2. Đối với Chương trình “Xây dựng các cụm tuyến dân cư an toàn với lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2:

- Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ ĐBSCL quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch và biện pháp cụ thể đối với từng huyện, từng xã, từng dự án; tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Đề nghị Chính phủ cấp đủ và kịp thời số vốn ngân sách trung ương còn thiếu so với tổng số vốn đã được phê duyệt cho các địa phương là 582 tỷ đồng.

Trên đây là các nội dung công tác PCLB đã triển khai trong năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Xây dựng. Ban chỉ huy PCLB Bộ Xây dựng báo cáo để Ban chỉ đạo PCLBTW nghiên cứu, tổng hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng(để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Tags: ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: