18:23 | 16/09/2019

Bộ Xây dựng: Cục Công tác phía Nam được giao thêm nhiệm vụ

(Xây dựng) - Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-BXD ngày 13/9/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 1148/QĐ-BXD ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng.


Từ ngày 13/9/2019, Cục Công tác phía Nam được Bộ Xây dựng giao thêm nhiều đầu việc quan trọng.

Theo đó, từ ngày 13/9/2019 Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng, bên cạnh những chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định 1148/QĐ-BXD thì có nhiệm vụ sau:

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổ chức điều tra, tổng hợp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn các tỉnh khu vực Việt Nam.

Phối hợp với Cục Phát triển đô thị định kỳ làm việc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị tại địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động giám định xây dựng, giám định tư pháp xây dựng; hướng dẫn giải quyết sự cố công trình xây dựng, sự cố mất an toàn trong thi công xây dựng; tổ chức giám định nguyên nhân sự cố trong thi công xây dựng và trong quá trình khai thác, sử dụng công trình theo quy định của pháp luật trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Đặc biệt, Cục Công tác phía Nam có nhiệm vụ thực hiện công tác của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: Tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với cục quản lý hoạt động xây dựng và các đơn vị liên quan trong việc quản lý cơ sở dữ liệu, cập nhật đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức cá nhân do Cục tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ.

Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với công trình cấp 1 là nhà hoặc kết số dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m.

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án từ nhóm B trở xuống; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình thuộc dự án nhóm B trở xuống sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn các tỉnh phía Nam thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và kiểm tra về công tác an toàn trong thi công xây dựng và giải quyết các sự cố đối với các công trình này.

Mai Thanh - Phi Long

Các bài đã đăng: