17:15 | 17/08/2017

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Hoàn thành quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII

(Xây dựng) - Sau hơn một tháng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Ban chấp hành Trung ương khóa XII), đến ngày 15/8 đã có 36/36 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với trên 1.900 đảng viên tham gia học tập.


Một trong những Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức.

Từ đó thống nhất trong ý chí và hành động trong việc thực hiện các Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Do đó các cấp ủy đã triển khai nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện, các nhiệm vụ và giải pháp, từ đó vận dụng thực hiện đúng đắn, sáng tạo đưa các Nghị quyết của Hội nghị vào thực tiễn cuộc sống.

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết số 10, Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 12 các cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. BCH Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở còn kết hợp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Qua đó, giúp cho các cán bộ, đảng viên nắm được những thuận lợi và khó khăn đối với nền kinh tế nước ta trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm của Chính phủ đạt mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% trong cả năm 2017.

Cao Cường - Xuân Ngọc

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: