18:14 | 16/01/2019

Ngành Xây dựng Hải Phòng không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức

(Xây dựng) - Ngành Xây dựng TP Hải Phòng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Xây dựng và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương đã không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TP.

Quán triệt Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP, thực hiện Chương trình công tác năm 2018 với chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, Sở Xây dựng đã có Quyết định 36/QĐ-SXD ngày 30/01/2018 ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Sở để triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Ngành và trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng phòng, đơn vị.

Đồng thời, tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 tới cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Năm 2018, ngành Xây dựng Hải Phòng tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế qua việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng làm cơ sở để điều hành, quản lý; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng; Thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn; Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng TP; Hỗ trợ các đối tượng là người có công với cách mạng về nhà ở; Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chỉnh trang đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường về nước thải, rác thải; Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương; Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế: Năm 2018, Sở đã tham mưu và được UBND TP ban hành 05 Quyết định: Lĩnh vực quản lý kinh tế và vật liệu (02 Quyết định): Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn TP; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 ban hành Quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

Lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản (03 Quyết định): Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 ban hành Giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hải Phòng; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn TP chuyển giao sang Sở Xây dựng TP Hải Phòng.

Đã trình UBND TP ban hành 02 quy định bao gồm: Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị quản lý cây xanh trên địa bàn TP Hải Phòng.

Tổ chức rà soát 103 văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018, trong đó 62 văn bản hết hiệu lực và 41 văn bản còn hiệu lực. Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND TP đối với 52 văn bản, trong đó đề nghị UBND TP: Bãi bỏ 17 văn bản; hết hiệu lực thi hành đối với 2 văn bản; sửa đổi bổ sung thay thế 9 văn bản; còn hiệu lực thi hành đối với 23 văn bản.

Về công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở. Cụ thể: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật; điều động bổ nhiệm Trưởng phòng Cấp phép xây dựng và Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, điều động và bổ nhiệm Phó phòng Cấp phép xây dựng. Làm thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình. Hoàn tất việc bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với 13 công chức.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành, các bộ, ngành, TP, Sở đã xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nhằm sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức bên trong, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động;

Đã triển khai hiệu quả Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, năm 2018 thực hiện tinh giản biên chế đối với 01 công chức; Đã hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Về công tác Đảng, đoàn thể: Sở đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ V và Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Hướng dẫn, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng viên cho 13 quần chúng ưu tú và làm thủ tục công nhận Đảng viên chính thức cho 10 Đảng viên dự bị; Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 12 Đảng viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và tiếp nhận 05 Đảng viên về sinh hoạt; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch chào cờ hàng tháng theo hướng dẫn của Thành ủy và Đảng ủy khối các cơ quan TP.

Thực hiện kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo Sở và lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 23/11/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 14/11/2018 của Thành ủy Hải Phòng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tổ chức Đại hội công đoàn cơ quan Sở Xây dựng, phối hợp cùng Công đoàn cơ quan, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở phối hợp phát động và triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các chương trình công tác trọng điểm hưởng ứng chủ đề hành động năm 2018 của thành phố, tích cực các cuộc vận động do tổ chức Đoàn cấp trên và các tổ chức xã hội phát động...

Đối với công tác cải cách hành chính: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP ban hành và thực hiện công bố, công khai bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng tại Quyết định số 1063/QĐ-CT ngày 16/5/2018 và hoàn thiện các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng như: Cấp phép xây dựng; Kinh doanh bất động sản, Phát triển đô thị, Nhà ở và công sở; Quy hoạch xây dựng; Quản lý xây dựng... đảm bảo 3 phương châm rút gọn thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hướng dẫn UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ;

Thực hiện chuyển đổi toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với các thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định 1063/QĐ-CT;

Triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực như: Cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng;

Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính, địa chỉ, thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan. Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản vào công tác quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành tác nghiệp của lãnh đạo Sở và thực hiện bổ sung trang thiết bị tại bộ phận một cửa.

Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP theo Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 14/12/2018, UBND TP đã có Quyết định số 5283/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.

Về công tác lập, thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Trong năm 2018, Sở đã tham mưu và được UBND TP phê duyệt 23 đồ án, như Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 về Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt; Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về Quy hoạch cấp nước TP; Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về Quy hoạch thoát nước thải đô thị; Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về Quy hoạch chung đô thị mới Hùng Thắng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về Quy hoạch khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, Cung văn hóa thanh niên và khu vực Hồ An Biên; Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung các thị trấn núi Đèo, núi Đối, Lưu Kiếm…

Tham mưu UBND TP trình Thủ tướng phê duyệt các đồ án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng theo Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 khu vực Đồ Sơn, Dương Kinh, Đình Vũ – Cát Hải để triển khai các Dự án lớn của TP như: Khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu của Tập đoàn Him Lam; Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; Dự án tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long; khu vực đảo Vũ Yên…

Thẩm định và trình UBND TP phê duyệt 06 đồ án quy hoạch, như: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất A54/CXDVO-3 và A55/CXDVO-2 trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô quyền đến năm 2025; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất I.17.5 và I.17.7 trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận dương kinh đến năm 2025…

Hiện nay đang tiếp tục triển khai lập các đồ án quy hoạch tiêu biểu như: Quy hoạch Khu du lịch – Di tích lịch sử Núi Voi; Quy hoạch chi tiết 1/500 năm nút giao thông chính cửa ngõ TP… và thiết kế đô thị các tuyến đường Điện Biên Phủ, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Đà Nẵng.

Năm 2018, Sở đã cho ý kiến trên 100 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để UBND các quận, huyện phê duyệt đồ án quy hoạch. Báo cáo UBND TP giải quyết gần 40 địa điểm xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch cho trên 80 cơ quan, đơn vị.

Tổ chức họp Hội đồng Kiến trúc quy hoạch thông qua trình thành phố trên 30 công trình có quy mô tầng cao từ 9 tầng trở lên, các công trình có vị trí điểm nhấn, ảnh hưởng lớn về kiến trúc cảnh quan, công trình cấp I…

Đối với công tác quản lý xây dựng: Trình UBND TP phê duyệt quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng.

Về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình xây dựng: Đã thẩm định và tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở cho 24 hồ sơ; Thẩm định dự án và Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 22 công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thẩm định bản vẽ thi công cho 33 công trình; Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 14 công trình.

Công tác thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình: Năm 2018, đã thực hiện nghiệm thu 23 công trình xây dưng, tiêu biểu như: Chung cư N2 Lê Lợi; Trung tâm thương mại dịch vụ giải trí Nguyễn Kim; Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Cải tạo, nâng cấp Khoa quốc tế - Laser, Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và 05 chung cư cũ do Cty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý…

Về công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng: Tiếp tục phối hợp cùng các ngành trong việc kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với các tổ chức theo Chỉ thị 30/CT-UBND ngày 07/11/2016 của UBND TP về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Năm 2018, Sở đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho trên 220 tổ chức và 1.100 chứng chỉ hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Tổ chức tập huấn ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) – Mô hình dự quản án đầu tư bằng kỹ thuật số. Triển khai phổ biến các Nghị định, Thông tư về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng;

Phê duyệt và ban hành Thiết kế mẫu, Thiết kế điển nhình Nhà văn hòa và khu thể thao thôn, xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới;

Hướng dẫn cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng.

Đối với công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản: Tham mưu UBND TP thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ cả 02 giai đoạn là 9.695 hộ/12.374 hộ (xây mới 4.873 hộ; sửa chữa 4.822 hộ) với tổng kinh phí đã giải ngân là 288.040 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn thành bình quân của các địa phương sau khi trừ số hộ bị loại khỏi Đề án là 90,73%; Đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 2.679 hộ.

Tham mưu UBND TP trình và được HĐND TP ban hành Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030; Đang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (HRC) lập đề cương nhiệm vụ, đề cương và dự toán xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025.

Triển khai các quy định, trình tự, thủ tục để thực hiện Đề án quản lý các công trình kiến trúc có giá trị cần được giữ gìn tôn tạo bảo vệ.

Thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, trong năm 2018, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP phê duyệt giá bán nhà ở cho 78 hộ dân với tổng số tiền sau khi miễn giảm là 9,158 tỷ đồng.

Tổ chức xây dựng đề cương, dự toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP.

Xác nhận hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội cho gần 600 hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án nhà ở xã hội xã An Đồng, huyện An Dương.

Phối hợp cùng UBND quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng bàng và Cty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà bố trí quỹ nhà tạm cư thực hiện dự án cải tạo chung cư và các dự án trọng điểm của TP.

Về công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị: Phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, địa phương liên quan phục vụ tốt hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và các ngày kỷ niệm trong năm như Tết Nguyên đán, Kỷ niệm giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Bạch Đằng, Lễ hội hoa Anh đào và Lễ hội hoa phượng đỏ…

Về vệ sinh môi trường: Công tác thu gom, xử lý rác, chất thải và công tác quản lý kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường. Tăng cường quét dọn, thu gom, vận chuyển rác kịp thời và bố trí xe tưới nước rửa đường tại khu vực trung tâm, trục đường chính và các cửa ô ra vào TP. Tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế tối đa phát tán mùi tại các bãi rác Tràng Cát, Đình Vũ và Bàng La.

Về công tác cấp nước: Nước sinh hoạt được cung cấp ổn định, đảm bảo chất lượng theo TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng và Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT cho hơn 1,3 triệu người dân trên địa bàn TP với lưu lượng 130-150 lít/người/ngày.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa các trụ nước chữa cháy hiện có trên địa bàn TP, đảm bảo các trụ nước vận hành tốt, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.

Về công tác quản lý nghĩa trang: Tổ chức tốt việc phục vụ nhân dân trong việc tang hiếu, thăm viếng dịp lễ Thanh minh.

Về công tác thoát nước: Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cống ngăn triều, các miệng xả, ga thu hàm ếch đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Do làm tốt công tác kiểm tra, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trong năm 2018 đã giảm thiểu đáng kể về chiều sâu và thời gian ngập lụt.

Về công tác quản lý công viên, cây xanh: Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống cây hoa cảnh, thảm cỏ, thảm hoa tại các đảo giao thông, cửa ngõ TP. Thực hiện trang trí các biểu tượng hoa, cây xanh tại khu vực trung tâm các quận Đồ Sơn, Kiến An, các cửa ô TP và đường Lê Hồng Phong phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, Lễ hội hoa phượng đỏ… Hoàn thành việc trồng 1.045/1.045 cây long não trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Về công tác trang trí chiếu sáng: Chỉ đạo các Cty công ích kiểm tra, rà soát, thay thế, vận hành bóng đèn trên các tuyến đường, ngõ xóm thuộc 07 quận nội thành, đặc biệt đảm bảo 100% chiếu sáng trong dịp lễ, Tết; Phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị hoàn thành chiếu sáng đô thị đối với 22 công trình kiến trúc tiêu biểu. Triển khai thực hiện cải tạo khuôn viên Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Về công tác Cấp phép xây dựng: Trong năm 2018, trên địa bàn TP đã cấp trên 5.096 giấy phép xây dựng, trong đó Sở Xây dựng cấp 259 giấy phép xây dựng. Công tác cấp phép xây dựng đã đảm bảo giảm thời gian và số lượng hồ sơ tổ chức phải nộp.

Hoạt động của các nhà thầu nước ngoài tiếp tục được quản lý chặt chẽ theo các quy định, đến nay, đã cấp 17 giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, nhà thầu nước ngoài. Thực hiện cấp 03 giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo quy định.

Phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu UBND TP báo cáo và được HĐND TP ban hành Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.

Nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cấp phép xây dựng và việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp phép xây dựng.

Về công tác quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng: Tham mưu UBND TP ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn TP.

Hoàn thiện và trình UBND TP phê duyệt 03 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương và quy hoạch bến, bãi tập kết khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công bố tập chỉ số giá xây dựng hàng tháng, hàng quý theo quy định làm cơ sở để cá nhân, tổ chức tham khảo phục vụ công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn. Tham mưu UBND TP ban hành 05 Tập đơn giá dịch vụ công ích và 02 Tập đơn giá xây dựng công trình.

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp; Tổ chức xây dựng định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích trên địa bàn TP.

Tham gia giải quyết khiếu nại trong công tác đề bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thẩm định giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của Chính phủ. Thực hiện và hướng dẫn đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến thẩm định bản vẽ thiết kế thi công, dự toán.

Về công tác phát triển đô thị: Chủ trì, phối hợp cùng đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung trong việc lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.

Tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 09/4/2018 về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh hướng tới đô thị Hải Phòng thông minh năm 2018. Tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 13/12/2018 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn TP theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn UBND các huyện Cát Hải triển khai công tác lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán Đề án phân loại đô thị loại IV thị trấn Cát Bà. Hướng dẫn 07 doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đối với các chung cư đã hoàn thành và bàn giao công trình: Đến nay, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và nhà đầu tư hoàn thành và bàn giao 3 chung cư mới cho các hộ dân quay trở lại là: Chung cư U19, Lam Sơn (1 chung cư, 5 tầng, 56 căn) và chung cư N1, N2 trên nền U1, U2, U3 Lê Lợi (2 chung cư, 6 tầng, 126 căn).

Đối với công trình đang thi công (gồm hai tòa chung cư HH3- HH4 Đổng Quốc Bình): Đang thi công tầng 11, 12 tòa nhà HH3 và tầng 10, 11 tòa nhà HH4.

Đối các chung cư cũ trên địa bàn TP đang triển khai các thủ tục để tiến hành xây dựng: Hai tòa chung cư HH1 - HH2 Đổng Quốc Bình: UBND TP đã phê duyệt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 31/8/2018. Ngày 05/12/2018, Sở Xây dựng đã có Công văn số 4627/SXD-QLXD báo cáo UBND TP cho phép ký kết hợp đồng dự án xây dựng chung cư HH1, HH2.

Hai tòa Chung cư A48 - 49 Lán Bè: Hồ sơ đề xuất A48 - A49 Lán Bè đã trình và đang chờ xin ý kiến Thường trực Thành ủy để UBND TP phê duyệt.

Ba tòa chung cư Vạn Mỹ về thủ tục đầu tư: UBND TP đã phê duyệt hồ sơ đề xuất; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND TP phê duyệt.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã thực hiện và giải quyết 37 lượt tiếp công dân đối với 32 vụ việc; Thực hiện tiếp nhận, xử lý 30/31 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng: Chủ trì phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử TP thực hiện Chuyên mục lập lại trật tự xây dựng. Tính đến ngày 12/12/2018, đã phát sóng 24 chuyên mục với 28 phóng sự và 20 tin. Năm 2018 (tính từ ngày 14/12/2017 dến ngày 12/12/2018) đã thực hiện kiểm tra 5.742 công trình xây dựng và phát hiện 428 trường hợp vi phạm, giảm gần 40% so với cùng năm 2017.

Phối hợp cùng chính quyền địa phương các quận, huyện lập biên bản và ban hành 189 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 6.580,514 triệu đồng (đã thu nộp Kho bạc nhà nước 5.476,014 triệu đồng); ban hành 17 Quyết định đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm khi chủ đầu tư không chấp hành ngừng thi công; bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 160 công trình; đôn đốc chủ đầu tư, chính quyền địa phương tổ chức tháo dỡ 38 công trình.

Về công tác thanh tra chuyên ngành: Tổ chức công khai kết luận 04 cuộc thanh tra (trong đó có 02 cuộc thanh tra từ năm 2017 chuyển sang), gồm: Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng và quản lý tho Giấy phép xây dựng đối với UBND các huyện: Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy và việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng trạm BTS Mobifone trên địa bàn TP.

Thành lập 10 đoàn Thanh tra, 03 đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm 2018. Thành lập 03 đoàn Thanh tra hành chính và 11 tổ giám sát thực hiện việc giám sát hoạt động của các đoàn Thanh tra.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra 51 cuộc kiểm tra hoạt động xây dựng.

Ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 100 triệu đồng (đã hoàn tất việc thu, nộp Kho bạc Nhà nước).

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hải Phòng.

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng: Thời gian thực hiện thủ tục đối với trường hợp xin cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình đã phấn đấu giảm được 10 ngày so với quy định, xuống còn dưới 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian thực hiện thủ tục đối với trường hợp xin cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đã phấn đấu giảm được 05 ngày so với quy định, xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Năm 2019, Sở Xây dựng Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP về Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020, trong năm 2019, Sở Xây dựng tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, trong đó trọng tâm là quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng, quy hoạch chung các thị trấn, thị tứ và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị và tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm soát phát triển đô thị.

Thực hiện thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định. Tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu bàn giao công trình.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính cho phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật xây dựng, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan khác, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công các dự án xây dựng lại các chung cư cũ theo chỉ đạo của UBND TP. Tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để thực hiện các dự án BT.

Quản lý, tổ chức vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị giảm thiểu ô nhiễm môi trường về nước thải, rác thải. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng TP Hải Phòng sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh”. Triển khai kế hoạch trang trí đô thị phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận.

Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn TP. Xây dựng hướng dẫn về việc bán nhà theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; bán nhà ở xã hội; mở bán nhà hình thành trong tương lai. Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP đến năm 2020, 2025 và năm 2030, chú trọng xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Quy hoạch bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên đia bàn TP Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành Quy chế quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn TP và việc xây dựng định mức dự toán một số công tác dịch vụ công ích trên địa bàn TP.

Lập Đề án phân loại đô thị các thị trấn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Lập Dự toán và Đề cương nhiệm vụ công tác lập Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị. Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng. Kịp thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng. Tiếp tục triển khai các Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết công việc phục vụ các tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”.

Tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.

Tập trung công tác chỉnh trang đô thị; Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển xây dựng TP Hải Phòng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai các dự án cây xanh, chiếu sáng, 05 nút giao thông cửa ô TP… Nghiên cứu xây dựng các khu đô thị mới, văn minh, hiện đại, mở rộng không gian đô thị thành phố.

Nguồn: Sở Xây dựng Hải Phòng

Các bài đã đăng: