13:10 | 15/03/2011

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Nhằm giúp công dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử và nắm vững các quy định của pháp luật về thực hiện công tác bầu cử, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, vừa qua Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử.

Kế hoạch đưa ra yêu cầu: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Chú ý việc động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Nội dung tuyên truyền: Phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phổ biến sâu rộng: Hiến pháp năm 1992 (trích); Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương về chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai cuộc bầu cử.

Hình thức thực hiện:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể và phòng Tư pháp các huyện, thành, thị tổ chức hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như: Hiến pháp năm 1992 (trích); Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung); Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung)... cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử với nội dung trọng tâm, ngắn gọn, phổ thông dễ hiểu để cung cấp cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và nhân dân như: Đề cương tuyên truyền, đĩa CD, tờ gấp…

- Đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền phục vụ bầu cử lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và lồng ghép tuyên truyền qua chuyên mục “Hộp thư truyền hình” trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, chuyên mục "pháp luật và đời sống" trên Báo Vĩnh Phúc.

Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở, Phòng Tư pháp, triển khai thực hiện hiệu quả.


Kim Yến - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: