15:24 | 18/09/2011

Hoàn thành Công trình Thuỷ điện Buôn Tua Srah

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Số: 44/HĐNTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG VỀ CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ đề nghị của Ban Quản lý dự án Thuỷ điện 5 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Báo cáo số 1007/BC-ATĐ5-P3 ngày 08/07/2011, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra hiện trường từ ngày 24 đến 25 tháng 08 năm 2011. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường của Đoàn công tác và báo cáo của Tổ chuyên gia, Hội đồng thông báo như sau:

1. Đối tượng công trình:

a) Tên công trình: Công trình Thuỷ điện Buôn Tua Srah.

b) Địa điểm xây dựng: Xã Nam Ka, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lăk ; xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

c) Quy mô công trình:

- Cấp công trình : Cấp II.

- Công suất lắp máy : 86 MW (gồm 2 tổ máy).

- Điện lượng trung bình năm : 358,6 triệu KWh.

- Dung tích hồ chứa (Wtb): 786,9 triệu m3.

d) Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

e) Các nhà thầu tham gia thực hiện công trình:

- Tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2.

- Tư vấn giám sát :Ban quản lý dự án Thuỷ điện 5

- Nhà thầu thi công :

+ Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

+ Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn;

+ Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Contrexim Holdings);

+ Công ty cổ phần Miền Đồng ;

+ Công ty cổ phần Lilama 45.3 – Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama);

+ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) ;

+ Dong Fang Electric Corporation (Trung Quốc) ;

+ Liên danh nhà thầu VINAINCON – NARIME – COMA ;

+ Công ty điện tử Bộ Công nghiệp ;

+ Công ty thí nghiệm Miền Trung và Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Việt Nam.

f) Các mốc tiến độ thi công quan trọng của công trình đã thực hiện:

- Khởi công : ngày 25/11/2004;

- Ngăn sông Krông Nô: ngày 25/01/2006 ;

- Tích nước hồ chứa : ngày 11/07/2009 ;

- Phát điện thương mại tổ máy số 1 : 07/09/2009;

- Hoàn thành thi công xây dựng công trình : 07/07/2011.

2. Các căn cứ để đánh giá:

a) Báo cáo số 1007/BC-ATĐ5-P3 ngày 08/07/2011 của Ban Quản lý dự án Thuỷ điện 5 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

b) Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình số 01/HĐNT-EVN-TĐBTS ngày 07/07/2011 của Hội đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn EVN.

c) Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Thuỷ điện Buôn Tua Srah ngày 27 tháng 8 năm 2011 về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư.

d) Kết quả kiểm tra trực tiếp của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia qua 07 đợt kiểm tra.

3. Đánh giá của Hội đồng:

a) Về chất lượng công trình:

Các hạng mục công trình Thuỷ điện Buôn Tua Srah đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn EVN từ tháng 07/2011, nhà máy thủy điện đưa vào vận hành từ tháng 09/2009. Qua kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và hiện trường công trình cho thấy :

Tại thời điểm kiểm tra, mực nước trong hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường khoảng 0,5m, công trình làm việc bình thường, các hạng mục công trình chính như đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, tháp điều áp, nhà máy đều đáp ứng được yêu cầu khai thác bình thường sau 2 năm vận hành. Tuy nhiên phần mái ta luy bên vai trái đập tràn chưa được gia cố tốt, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt và đá lăn đối với phần đất phong hoá.

Các hạng mục công trình được thi công theo hồ sơ thiết kế và những bổ sung, sửa đổi thiết kế được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Chất lượng bê tông của các hạng mục công trình đạt yêu cầu về cường độ và mác chống thấm. Chất lượng vật liệu sử dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình. Số liệu quan trắc thực đo về lượng thấm qua đập đá đổ lõi giữa không thấy có biến động bất thường, số liệu quan trắc về lún và biến dạng của đập đá mới có ở chu kỳ ‘O’.

Chất lượng thiết bị cơ điện : Thiết bị tại cửa van đập tràn đảm bảo chất lượng, các cửa van đảm bảo độ kín khít. Thiết bị cơ điện nhà máy làm việc đảm bảo các thông số về công suất, nhiệt độ, độ rung, độ đảo theo yêu cầu thiết kế. Song thiết bị đo lưu lượng chưa đảm bảo chính xác, sai số lớn.

b) Về công tác quản lý chất lượng:

Chủ đầu tư và các bên tham gia xây dựng công trình đã tuân thủ công tác quản lý chất lượng theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định 209), Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công tác thiết kế được lập, thẩm định và phê duyệt đầy đủ. Các thí nghiệm vật liệu đã được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

Công tác nghiệm thu đã tuân thủ theo quy định. Hồ sơ hoàn thành công trình và các tài liệu phục vụ nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên trong hồ sơ nghiệm thu còn thiếu số liệu về K thấm của khối lõi, chưa thể hiện được kết quả khoan phụt vào báo cáo đánh giá chung về thấm nền đập. Các giai đoạn thi công quan trọng và các hạng mục công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cơ sở tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

4. Kết luận của Hội đồng:

Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia trên công trình đã tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng. Các hạng mục chính của công trình gồm: Đập dâng nước, đập tràn, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, kênh dẫn nước đã hoàn thành thi công xây dựng, được Hội đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn EVN nghiệm thu và đưa vào vận hành.

Chất lượng các hạng mục công trình cơ bản đã đạt yêu cầu thiết kế cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Mặc dù còn có một số tồn tại, song những tồn tại này hiện không ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình.

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng chấp nhận kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cấp Tập đoàn EVN, đồng ý để Chủ đầu tư chính thức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Hội đồng yêu cầu Chủ đầu tư :

- Sớm tổ chức gia cố các mái taluy vai trái đập tràn đảm bảo ổn định lâu dài;

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bổ sung các số liệu về K thấm của khối lõi, kết quả khoan phụt vào báo cáo đánh giá chung về thấm nền đập;

- Sớm tổ chức quan trắc các chu kỳ tiếp theo của đập chính để có thể đánh giá chính xác tình trạng làm việc của đập và có biện pháp sử lý kịp thời khi có biểu hiện bất thường.

 

Nơi nhận
- BTr. Trịnh Đình Dũng – CTHĐ (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Thuỷ điện 5;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu Cục GĐNN ( CQ Th/ trực HĐ).

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 

GS. TSKH Nguyễn Văn Liên


Theo baoxaydung.com.vn

Các bài đã đăng: