19:50 | 25/03/2019

Triển khai 05 nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng tích cực triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 - 2020. Trong năm 2018, đã có 05 nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ nhằm mục tiêu ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh của Bộ Xây dựng cần có sự hợp tác, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu của các Bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh và doanh nghiệp sản xuất.

Ứng phó với BĐKH

Năm 2018, thực hiện Hợp phần ứng phó với BĐKH, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1277/QĐ-BXD ngày 10/10/2018 phê duyệt danh mục và đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ BĐKH năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, trong đó triển khai 02 nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về ứng phó với BĐKH của ngành Xây dựng và Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành Xây dựng, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Hai nhiệm vụ này đang thực hiện đúng tiến độ, dự kiến kết thúc vào quý IV năm 2019.

Đối với nhiệm vụ “Rà soát, cập nhật yếu tố BĐKH vào định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050”, Bộ Xây dựng đã thông báo việc thực hiện từ nguồn vốn chi cho hoạt động kinh tế và đang làm thủ tục chuyển hoàn trả ngân sách năm 2018.

Thực hiện kế hoạch năm 2019 đối với hợp phần này, Bộ Xây dựng đã phê duyệt danh mục, kinh phí nhiệm vụ BĐKH năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh. Đối với nhiệm vụ mới trong năm 2019 “Rà soát, cập nhật đóng góp quốc gia tự quyết định trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng”, đơn vị chủ trì thực hiện đang hoàn thiện đề cương và dự toán chi tiết trình Bộ Xây dựng phê duyệt, ký hợp đồng trong tháng 3/2019.

Tăng trưởng xanh

Đối với Hợp phần tăng trưởng xanh, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-BXD ngày 25/12/2018 phê duyệt danh mục và kinh phí năm 2018, 2019 các nhiệm vụ tăng trưởng xanh trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, gồm 03 nhiệm vụ: Nghiên cứu lập báo cáo đánh giá đô thị tăng trưởng xanh thực hiện theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh;

Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các đô thị đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị);

Xây dựng bộ dữ liệu phát thải khí nhà kính (KNK) của ngành Xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn (CTR), một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025-2030. Đề cương chi tiết và dự toán các nhiệm vụ này đang hoàn thiện để phê duyệt và ký hợp đồng trong tháng 3/2019.

Quá trình xây dựng kế hoạch, giao vốn cho các đơn vị, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ. Bộ Xây dựng đề nghị được cấp đủ kinh phí còn lại để triển khai triệt để các nhiệm vụ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cần thiết có sự chia sẻ thông tin với các Bộ: Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông, các địa phương và doanh nghiệp sản xuất.

Thực tế thời gian qua cho thấy, một số doanh nghiệp, địa phương cung cấp thông tin chưa đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng hoặc không gửi báo cáo về Bộ Xây dựng.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: