06:55 | 06/02/2019

Yên Bái sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị: Tinh gọn và phát huy hiệu quả

(Xây dựng) - Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 cho thấy, tỉnh Yên Bái đã rất thành công, phát huy hiệu quả công tác và phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao

Trước khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tính đến 30/4/2015), tỉnh Yên Bái có 37 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh với 353 phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 357 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Có 835 cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Được giao 3.807 biên chế công chức (1.080 biên chế khối Đảng, đoàn thể; 2.727 biên chế khối hành chính); 22.237 biên chế viên chức; 4.092 biên chế cán bộ, công chức cấp xã; 9.562 biên chế người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 27/11/2017 học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Công tác này được triển khai thực hiện nghiêm túc, đổi mới, gắn việc học tập với thảo luận các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp mình và yêu cầu viết thu hoạch cá nhân sau học tập. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW. Theo đó UBND tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ và chương trình, kế hoạch Tỉnh ủy; các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc ban hành chương trình, kế hoạch của cấp mình để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Xác định rõ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW là việc khó, có nhiều nội dung mới, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, định hướng tư tưởng chính trị và phương pháp triển khai thực hiện cho các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, định hướng tư tưởng nên các cấp, các ngành, địa phương và cán bộ, đảng viên đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, sự cần thiết của việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế, từ đó thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và đồng thuận cao trong việc sắp xếp bộ máy, tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo, cán bộ dôi dư gắn với tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra; không phát sinh những vấn đề phức tạp.

Với việc tập trung đi trước một bước trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến tháng 12/2018, tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm được 405 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, bằng 25,52% so với tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015.

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định của Trung ương, tỉnh đã thực hiện tại 7/9 huyện, thị xã, thành phố mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 2 địa phương còn lại sẽ thực hiện trong quý I/2019.

Thực hiện tại 2/9 huyện, thị xã, thành phố mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện.

Thực hiện tại 5/9 huyện, thị xã, thành phố và 129/180 xã, phường, thị trấn mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 5/180 xã, phường, thị trấn mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Đồng ý để huyện Văn Yên thực hiện thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp xã gồm: 2 Phó bí thư Đảng uỷ kiêm Phó chủ tịch HĐND, 2 Chủ tịch UBMTTQ kiêm Phó chủ tịch HĐND, 2 Chủ tịch UBMTTQ kiêm Chủ tịch Hội Nông dân.

Thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố tiến hành triển khai điểm tại huyện Trấn Yên và TX Nghĩa Lộ, sau khi sắp xếp giảm 72 đầu mối. Trên cơ sở đánh giá việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố tại huyện Trấn Yên và TX Nghĩa Lộ, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo đúng Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Theo đó, trên cơ sở rà soát, đề xuất của các địa phương, UBND tỉnh xây dựng, HĐND tỉnh đã nghị quyết thông qua phương án sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố của 7 huyện, thành phố còn lại để tiếp tục giảm 913 thôn, bản, tổ dân phố từ 01/01/2019; tổng số giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, bằng 41,9% so với tổng số thôn, bản, tổ dân phố toàn tỉnh trước khi sắp xếp.

Từ khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã giảm được 3.780 biên chế. Tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW, toàn tỉnh giảm được 973 biên chế (186 công chức, 719 viên chức, 68 lao động hợp đồng); 1.607 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 7.738 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đã bố trí, sắp xếp đối với 1.203 cán bộ lãnh đạo, quản lý dôi dư (391 cấp trưởng, 812 cấp phó) các đơn vị đảm bảo số lượng theo quy định đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thuận trên nguyên tắc đảng lãnh đạo và phù hợp với điều kiện cán bộ của địa phương, đơn vị (tính cả trưởng, phó cấp phòng).

Kết quả đạt được

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tinh giản biên chế gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định là trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng tuyên truyền, tích cực, quyết liệt trong triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị và BCHTW được thực hiện căn cơ, bài bản, chặt chẽ, khoa học và đồng bộ; bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của Trung ương và điều kiện thực tiễn của Đảng bộ để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn, vừa đáp ứng mục đích, yêu cầu tinh gọn bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, vừa đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội, trên nguyên tắc "dễ làm trước, khó làm sau", "làm thí điểm trước, nhân rộng sau"; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; lấy công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục làm căn bản, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động, vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và nhận được quan tâm, sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua triển khai sắp xếp tổ chức thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhiều đồng chí chủ động, có nhiều ý tưởng sáng tạo và quyết tâm cao.

Đặc biệt đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 nhằm giảm cơ sở trường học (cấp xã), điểm trường (thôn, bản) và giảm số lớp ở các cấp học bậc cao, gây lãng phí về bộ máy biên chế quản lý cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc, giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc bán trú được tăng cường, học sinh được tập trung học tập, sinh hoạt tại điểm trường chính, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; số học sinh được học bán trú và hưởng chính sách tăng, tạo điều kiện tốt hơn cho các em đến trường, giúp các em được làm quen với môi trường tập thể, rèn luyện kỹ năng sống và các hoạt động khác.

Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thống nhất, đồng bộ, công khai, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Chú trọng việc bố trí cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng quy trình, quy định, lựa chọn được cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất vào các vị trí công việc, đồng thời bố trí cán bộ dôi dư "hợp tình, hợp lý", không phát sinh phức tạp; kết quả tinh giản biên chế đã góp phần từng bước cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, phát huy hiệu quả công tác.

Nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt các đề án, phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của địa phương, đơn vị mình, sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo và nhân sự có liên quan, ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp… để chính thức đi vào hoạt động.

Các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quản lý tài sản, tài chính sau sắp xếp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, chặt chẽ, đúng các quy định hiện hành.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng và Chương trình làm việc đã đề ra của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của tỉnh. Cụ thể là:

Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân cấp quản lý cấp ủy của cấp ủy các cấp đảm bảo liên thông, thống nhất, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối DN tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, cơ bản hoàn thành bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện ở những địa phương chưa thực hiện, tạo sự thống nhất về mô hình tổ chức, bộ máy và thực hiện nhiệm vụ trong toàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu việc thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với điều kiện thực tế.

Triển khai thực hiện phương án giảm số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị hợp nhất, sáp nhập đảm bảo đúng quy định; chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã trong những năm trước đây; đồng thời rà soát, nghiên cứu bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo số lượng theo khung vị trí việc làm tối thiểu theo lộ trình. Nghiên cứu thực hiện thí điểm việc việc hợp đồng viên chức có thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp.

Xây dựng và thực hiện phương án đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các DNNN, gắn với tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong DN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; sơ kết và xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, bản, tổ dân phố. Triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo quy mô diện tích và dân số theo quy định.

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Ban hành Đề án chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; ban hành cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công với bệnh viện tư và giữa các bệnh viện công trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, phát huy rõ vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và đưa Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đi vào hoạt động; triển khai xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước tại địa phương.

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên gần 6.889km2; dân số trên 80 vạn người, với trên 30 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 56,24%); có 9 huyện, thị xã, thành phố (trong đó 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải nằm trong 64 huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước, đồng bào Mông chiếm trên 80% dân số); có 180 xã, phường, thị trấn (157 xã, 10 thị trấn, 13 phường; có 81 xã đặc biệt khó khăn), trong đó có 18 đơn vị xã, phường, thị trấn loại I; 119 đơn vị xã, phường, thị trấn loại II; 43 đơn vị xã, phường, thị trấn loại III; với 2.278 thôn, bản, tổ dân phố, 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 564 tổ chức cơ sở đảng (319 đảng bộ; 245 chi bộ), có 3.130 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và gần 54.000 đảng viên.

Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái


Các bài đã đăng: