14:16 | 10/10/2012

Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiến hành hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ, cá nhân ủy viên Thường vụ theo Nghị quyết TW4 khóa XI. Bí thư Đảng ủy bộ Xây dựng, Thứ trưởng Cao Lại Quang chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Căn cứ kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và xây dựng kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ.

Nhằm nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Bộ Xây dựng đã tổ chức 1 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho cán bộ chủ chốt do đ/c ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp truyền đạt; 1 lớp cho cán bộ cấp ủy do đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng trực tiếp truyền đạt; 14 lớp cho Đảng viên và 8 lớp cho quần chúng. Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào Nghị quyết số 12 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 13 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Cùng với việc tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên và các lớp cho quần chúng, các cấp ủy thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền (báo, tạp chí…) đã thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đ/c ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường vụ đã có văn bản xin ý kiến đóng góp của các đ/c đã nghỉ hưu, nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng, Ban thường vụ hoặc cấp ủy trực thuộc; các ban tham mưu và UBKT Đảng ủy đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. Ban Thường vụ đã nhận được ý kiến đóp góp của 35 đơn vị góp ý cho tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Cao Lại Quang nhận định, nhìn chung các ý kiến đóng góp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung vào các nội dung của Nghị quyết. Tuy nhiên, một số cấp ủy còn góp ý chung chung với tập thể và cá nhân ủy viên Ban Thường vụ, chủ yếu nêu ưu điểm, chưa nên hạn chế, khuyết điểm.

Nội dung đợt kiểm điểm lần này tập trung vào 3 nhóm nội dung của Nghị quyết: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.


Ngọc Hà (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: