15:36 | 04/11/2015

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

(Xây dựng) – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy vừa kí quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.


(Ảnh minh họa)

Theo đó, Quyết định này sẽ Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy ñịnh tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, Luật Kinh doanh bất ñộng sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

Các Cục, Vụ liên quan có trách nhiệm rà soát các văn bản quy

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 03 Luật trên ñể công bố bổ sung các thủ

tục hành chính mới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Có phụ lục kèm theo quyết định này)

Tuyết Hạnh (tổng hợp)

Các bài đã đăng: