14:44 | 16/08/2011

Quyết định Phê duyệt dự toán gói thầu TV-11 “Quan trắc lún, đo biến dạng công trình Nhà Quốc hội” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội

BỘ XÂY DỰNG

Số: 767/QĐ-BXD
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán gói thầu TV-11 “Quan trắc lún, đo biến dạng công trình Nhà Quốc hội” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội;

Căn cứ văn bản số 855/TTg-KTN ngày 25/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại công văn số 460/BQLDA-KH ngày 01/7/2011 về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến gói thầu TV-11; công văn số 811/VKT-NN ngày 28/7/2011 của Viện Kinh tế xây dựng về việc thẩm tra dự toán hạng mục quan trắc lún, đo biến dạng công trình Nhà Quốc hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu TV-11 “Quan trắc lún, đo biến dạng công trình Nhà Quốc hội” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội với giá trị là 1.853.848.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng)

Chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn số 811/VKT-NN ngày 28/7/2011 của Viện Kinh tế xây dựng

Điều 2. Dự toán nói trên là cơ sở để quản lý vốn. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) có trách nhiệm nghiên cứu các kết luận của Viện Kinh tế Xây dựng tại văn bản số 811/VKT-NN ngày 28/7/2011, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC (2b).

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh


Theo baoxaydung.com.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: