13:57 | 08/02/2019

Ba nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển du lịch Thái Nguyên

(Xây dựng) - Thái Nguyên được xác định là tỉnh có nhiều tài nguyên du lịch có giá trị, không chỉ có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh đặc trưng của vùng Việt Bắc, mà Thái Nguyên còn sở hữu hệ thống các khu, điểm di tích lịch sử cách mạng, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, các giá trị văn hóa phi vật thể hết sức phong phú đặc sắc của đồng bào các dân tộc hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của du lịch cả nước, du lịch Thái Nguyên đã có bước phát triển khá; quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; công tác quy hoạch phát triển du lịch được coi trọng. Năm 2018 Thái Nguyên đón 2,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 405 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch độc đáo, thân thiện với môi trường, hấp dẫn khách du lịch.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh: Đóng góp của du lịch trong GRDP của tỉnh vẫn ở mức thấp, các sản phẩm du lịch của tỉnh còn nghèo nàn, đơn điệu, không đồng bộ, tính cạnh tranh thấp; thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, chính sách thu hút đầu tư nhất là các nhà đầu tư chiến lược còn hạn chế; hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp chưa cao…

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, ngành VHTT&DL đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá sau:

Một là: Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển du lịch để có cơ sở pháp lý huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển 3 sản phẩm du lịch chủ yếu có thế mạnh, có lợi thế của tỉnh đã được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Cụ thể là: Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung phát triển khu du lịch hồ Núi Cốc theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ VHTT&DL sớm hoàn thành việc thẩm định Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch đến 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng, hiện đại, tiện nghi, đồng bộ đáp ứng nhu cầu của du khách bao gồm hệ thống khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng… Có chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn tại địa bàn; đồng thời lựa chọn một số loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng để có cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả.

Hai là: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến quảng bá phát triển du lịch.

Ba là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp về du lịch.

Theo đó, tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch tỉnh Thái Nguyên thật sự văn minh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch. Tăng cường phối hợp, liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực, các địa phương để phát triển du lịch; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát chặt chẽ, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, với các nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đã được thể chế hóa tại Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 15/11/2018; với sự tin tưởng, quyết tâm đồng hành của các DN, doanh nhân đã và đang đến Thái Nguyên sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã được tổ chức thành công vào ngày 01/7/2018 cùng với việc thực hiện tốt 3 nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng trong thời gian tới du lịch Thái Nguyên sẽ phát triển và có sự bứt phá, đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.v

Phạm Thái Hanh
Giám đốc Sở VHTT&DL Thái Nguyên


Các bài đã đăng: