21:45 | 11/11/2013

Nam Định tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt

Trong năm 2014-2015, UBND tỉnh Nam Định triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và chùa tháp Phổ Minh.


Tập trung tôn tạo khu trung tâm Đền Trần - Nam Định.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo 409/TB-VPCP về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định.

Khu di tích lịch sử-văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định là một công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đến năm 2015 là một dự án có ý nghĩa đặc biệt, được Chính phủ và nhân dân cả nước quan tâm.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tu bổ đền Trần từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh Nam Định đã hoàn thành quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể giao thông, khu trung tâm lễ hội. Đồng thời hoàn thành một số hạng mục hạ tầng giao thông, tu bổ một số công trình nhỏ lẻ đã xuống cấp.

Tuy nhiên, tiến độ dự án triển khai chậm, những nội dung quan trọng như trùng tu chùa tháp Phổ Minh, đền Thiên Trường, đền Cố Trạch chưa được triển khai.

Do đó, để góp phần thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và chùa tháp Phổ Minh; 2 di tích quốc gia là đền Bảo Lộc và đình-miếu Cao Đài trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời rà soát lại các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đầu tư hạ tầng…, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng nguồn vốn, trong đó tập trung triển khai những hạng mục quan trọng nhất theo đúng quy hoạch đã được duyệt, đưa ra khỏi quy hoạch các di tích chưa được xếp hạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch và thực hiện khai quật khảo cổ khu di tích lịch sử-văn hoá thời Trần trong các năm 2014, 2015 phù hợp với các điều kiện về thời tiết, bảo đảm đến cuối năm 2015 có có đủ thông tin, cơ sở khoa học để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội và lập phương án bảo tồn phù hợp với các di tích.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, kiểm tra, thống kê, phân loại các đồ cúng tiến vào Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định để có biện pháp xử lý phù hợp; từng bước mở rộng việc thực hiện trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về việc tiếp nhận đồ cúng tiến vào các di tích bảo đảm sự toàn vẹn, nguyên gốc của di tích.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ UBND tỉnh Nam Định thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử-văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định theo đúng quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 5/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước; trên cơ sở đó, trong năm 2014 và 2015 tỉnh Nam Định ưu tiên bố trí vốn triển khai tu bổ, tôn tạo 5 di tích trọng điểm trong quy hoạch là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, chùa tháp Phổ Minh, đền Bảo Lộc và đình-miếu Cao Đài.

Theo Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: