13:54 | 27/07/2019

Góp ý về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018

(Xây dựng) – Phúc đáp công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý Báo cáo số 57/BC-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có những góp ý gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 236/BXD-VLXD ngày 31/01/2019 về Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2018; Công văn số 981/BXD-VLXD ngày 07/5/2019 về cập nhật tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Bộ Xây dựng có một số ý kiến tham gia thêm như sau:

Hiện nay, nhiều khu vực có phát hiện khoáng sản nhưng chưa có số liệu điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản làm cơ sở cho việc bổ sung vào quy hoạch để quản lý cấp phép theo quy định của Luật Khoáng sản. Để có đầy đủ thông tin, số liệu từ kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản phục vụ cho công tác lập quy hoạch sắp tới theo Luật Quy hoạch, đề nghị trong báo cáo cần bổ sung các số liệu và đánh giá về tình hình thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ công tác này.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong báo cáo cần bổ sung việc đánh giá về tình hình thực hiện và các tồn tại, hạn chế trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định trong thời gian qua, từ đó có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác này nhằm tăng nguồn thu ngân sách và khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Bộ Xây dựng cho rằng cần bổ sung vào báo cáo một số khó khăn, tồn tại và hạn chế, cụ thể như: Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý về khoáng sản của địa phương với các Bộ chuyên ngành và giữa các Bộ quản lý quy hoạch với cấp phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên và chặt chẽ trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin số liệu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, cấp phép thăm dò, khai thác, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản…

Về việc xác định nhu cầu khoáng sản nói chung và khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) nói riêng: Khi các quy hoạch VLXD bị bãi bỏ theo Luật Quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch sẽ thiếu căn cứ để tính toán nhu cầu khoáng sản cần thăm dò, khai thác và chế biến để lập quy hoạch khoáng sản theo quy định của Luật Quy hoạch.

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản nói chung và khoáng sản làm VLXD nói riêng: Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã ban hành và có hiệu lực. Tuy nhiên, trong nội dung chuyển tiếp chưa quy định rõ về việc điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản vào quy hoạch khoáng sản chung của cả nước và quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường tại địa phương đang còn hiệu lực gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong việc cấp phép đầu tư dự án và cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời hạn các quy hoạch khoáng sản đang còn hiệu lực đến khi có quy hoạch mới được lập theo Luật Quy hoạch thay thế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với Báo cáo số 57/BC-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018; Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: