13:30 | 12/04/2019

Đảng bộ TP Phúc Yên chú trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

(Xây dựng) - Đảng bộ TP Phúc Yên có 37 chi, đảng bộ trực thuộc (23 đảng bộ và 14 chi bộ) với trên 5.600 đảng viên. Trong năm 2018, các cấp ủy đảng từ TP đến các chi, đảng bộ luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh trên toàn TP.


Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Những năm qua, Đảng bộ TP Phúc Yên luôn gắn công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Qua công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Việc phát động thi đua, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đạt kết quả tốt, tạo thuận lợi cho cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Thành ủy Phúc Yên đã lãnh đạo các chi, đảng bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà n¬ước; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, định hướng dư¬ luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung nắm tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII...

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Thành ủy Phúc Yên luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các ngành, lĩnh vực, các phường, xã. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết và tổng kết thực tiễn, chú trọng chỉ đạo thực hiện những lĩnh vực trọng tâm, những khâu đột phá, những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Với phương châm hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP đến dự sinh hoạt tại các chi, đảng bộ, từ đó giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt được những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm, Đảng bộ TP Phúc Yên có 19/37 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 19% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kết quả xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh đã góp phần xây dựng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huệ Linh

Các bài đã đăng: