14:55 | 12/03/2018

Hà Tĩnh: Phân bổ gần 260 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng NTM

(Xây dựng) - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, đơn vị với tổng kinh phí 258,3 tỷ đồng.


Hạ tầng giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư xây dựng tại huyện Thạch Hà.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư phát triển 183,8 tỷ đồng gồm: đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 1,5 tỷ đồng; thực hiện các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 33,6 tỷ đồng; thực hiện tại các địa phương do UBND cấp huyện phân cho các xã 148,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn sự nghiệp 74,5 tỷ đồng giành cho phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển hợp tác xã, xây dựng mô hình mẫu, xã NTM kiểu mẫu...

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; chủ động bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM năm 2018.

Phương Dung

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: