16:24 | 14/05/2019

Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong hoạt động công vụ

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị đến tháng 6/2019.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực (đặc biệt là tình trạng tham nhũng) tại cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng gắn với nguồn kinh phí trả lương tại Bộ; việc triển khai đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW và các Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ), Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; việc chấp hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư phản ánh (nếu có) của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: