09:39 | 10/05/2019

Sở Xây dựng Phú Thọ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019

(Xây dựng) – Năm 2018, Sở Xây dựng Phú Thọ đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Lấy những kết quả đó làm bàn đạp, Sở Xây dựng Phú Thọ quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2019.


Sở Xây dựng Phú Thọ.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, Sở đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước, quy định của tỉnh trong lĩnh vực xây dựng: Kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình xây dựng… Các văn bản này có chất lượng cao đáp ứng công tác quản lý hoạt động xây dựng, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình được Sở chú trọng và tăng cường chức năng thẩm định, giám sát các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư…

Sở Xây dựng Phú Thọ đã trình UBND tỉnh phê duyệt 5 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch các loại; tham gia ý kiến vào nhiệm vụ, đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 35 đồ án; cấp 81 hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

Về công tác quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Phú Thọ đã tổ chức thẩm định 5 dự án đầu tư, 27 thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng, kết quả sau khi thẩm định đã cắt giảm khoảng 0,325%; hoàn thành thẩm định thiết kế - dự toán 112 hồ sơ công trình, kết quả sau khi thẩm định đã cắt giảm 8,9 tỷ đồng. Công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Sở thực hiện theo đúng quy định… Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng đối với 7 công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên 78 công trình và yêu cầu các chủ thể tham gia xây dựng khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế phát hiện trong quá trình kiểm tra; Thanh tra chuyên ngành Xây dựng đã thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng được Sở Xây dựng Phú Thọ coi trọng, nhiều chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn xây dựng đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Bên cạnh đó, công tác về quản lý vật liệu xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà và thị trường bất động sản, quản lý kiến trúc quy hoạch… cũng được Sở Xây dựng Phú Thọ nỗ lực thực hiện và đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Ngoài những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2018, Sở Xây dựng Phú Thọ còn gặp phải một số những khó khăn, tồn tại như: Nguồn nhân lực các phòng chuyên môn còn mỏng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Sở, ngành và các huyện có lúc chưa nhịp nhàng; thủ tục hành chính còn nhiều chồng chéo, khiến việc quản lý quy hoạch vẫn chưa được sát sao, chưa thực hiện đúng chức năng vốn có của quy hoạch; công tác quản lý việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chưa được thường xuyên…

Để khắc phục những tồn tại và phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Xây dựng Phú Thọ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019. Cụ thể: Đôn đốc hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; tiếp tục kiểm tra đôn đốc yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ; tăng cường quản lý về sản xuất, tiêu thụ, sử dụng vật liệu xây dựng không nung; ra soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết…

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, cùng sự nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV, Sở Xây dựng Phú Thọ hy vọng sẽ thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Đức Cương

Các bài đã đăng: