16:45 | 07/03/2019

Sở Xây dựng Thanh Hóa nâng cao công tác quản lý

(Xây dựng) - Năm qua, công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng tỉnh Thanh Hóa luôn được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng (ĐTXD), thanh kiểm tra và vật liệu xây dựng (VLXD) đã mang lại hiệu quả tích cực, tránh lãng phí thất thoát tài sản Nhà nước, đảm bảo chất lượng công trình.

Sở Xây dựng Thanh Hóa chú trọng quan tâm công tác quản lý, mang lại hiệu quả tích cực, chống thất thoát lãng phí.

Với việc phân cấp quản lý ĐTXD đến các địa phương, đơn vị, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tập trung vào việc hướng dẫn những quy định, chế độ chính sách trong ĐTXD và kiểm tra việc thực hiện những quy định đó. Công tác phổ biến chính sách, chế độ, định mức, đơn giá trong xây dựng cụ thể, rõ ràng, công khai minh bạch và kịp thời. Sở cũng đã chủ trì cùng Sở Tài chính kiểm tra, khảo sát công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh quý I, II, III năm 2018; Công bố chỉ số giá xây dựng quý I, II, III năm 2018 làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách được xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác thẩm định xây dựng đã triển khai và thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Năm 2018, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã thẩm định 11 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư (TMĐT) trình thẩm định là 1.082 tỷ đồng; TMĐT sau thẩm định là 1.077 tỷ đồng; giá trị cắt giảm là 4,6 tỷ đồng ~ 0,43%; thẩm định 18 báo cáo kinh tế kỹ thuật, TMĐT trình thẩm định là 92,7 tỷ đồng; TMĐT sau thẩm định là 82,2 tỷ đồng; giá trị cắt giảm là 10,6 tỷ đồng ~ 11,4%; thẩm định thiết kế, dự toán 18 công trình, giá trị dự toán trình thẩm định là 1.432 tỷ đồng; giá trị dự toán sau thẩm định là 1.427 tỷ đồng; giá trị cắt giảm là 5 tỷ đồng ~ 0,35%; thẩm định 77 thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 97 công trình.

Công tác thanh tra xây dựng năm 2018, Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện 15 cuộc thanh tra (thanh tra hành chính 2 cuộc; thanh tra ĐTXD 13 cuộc), qua thanh tra đã chấn chỉnh các hoạt động về xây dựng cho các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp; các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử lý vi phạm là 9.209.825.563 đồng; trong đó, thu hồi là 391.292.000 đồng, số tiền giảm trừ không thanh toán 8.406.033563 đồng; Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 412.500.000 đồng. Đi đôi với việc thanh tra, Thanh tra Sở đã thực hiện kiểm tra về thực hiện quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; tiến hành 31 cuộc kiểm tra về trật tự xây dựng; thực hiện việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, triệt để nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên đến từng cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

Ngoài ra, công tác quản lý vật liệu xây dựng cũng được quan tâm, sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cho công trình xây dựng. Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến về địa điểm đầu tư khai thác sản xuất VLXD (117 địa điểm); thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (104 hồ sơ); tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm VLXD (12 hồ sơ); cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý của ngành (27 văn bản). Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức kiểm tra 02 đơn vị sản xuất tấm lợp Fibro xi măng; phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra 22 đơn vị sản xuất bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh; kết quả kiểm tra đã đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị là Cty CP Bê tông TCVN.

Trần Cường

Các bài đã đăng: