14:05 | 18/05/2018

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Chú trọng công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ

(Xây dựng) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, những năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và các cấp uỷ đảng tỉnh Vĩnh Phúc coi trọng.

Với nhiều đổi mới, Vĩnh Phúc khắc phục những định kiến, hẹp hòi, khắt khe, cầu toàn đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ và ngày càng chú trọng, quan tâm hơn trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.


Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của huyện luôn phát huy tốt năng lực, vai trò của mình trong hoạt động chuyên môn.

Để thực hiện kế hoạch đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án 02 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ.

Là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai đề án 02, Cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, tạo động lực cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, huyện Tam Dương luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, biết làm, có năng lực công tác, hiểu biết pháp luật, biết ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào thực tế giải quyết công việc; khắc phục tình trạng hụt hẫng, chưa đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, thiếu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đồng thời, tạo điều kiện bằng cách điều động, luân chuyển bố trí ở các cơ quan phù hợp để họ có cơ hội phấn đấu, thể hiện năng lực chuyên môn cũng như khả năng lãnh đạo của mình.

Qua đó, công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ của huyện Tam Dương trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy sớm cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy khóa mới của từng Đảng bộ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định.

Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2016 - 2021, những năm tiếp theo.

Với kết quả đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cho thấy, tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi và cán bộ nữ tham gia cấp ủy vượt so với quy định (cán bộ trẻ trên 10%; cán bộ nữ trên 15%).

Cụ thể, đối với cấp huyện số cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: nữ 15/62 đồng chí chiếm 24,19%; độ tuổi dưới 35 tuổi là 10 đồng chí chiếm 16,12%; độ tuổi từ 35 - 45 tuổi là 35 đồng chí chiếm 56,45%; độ tuổi trên 45 tuổi là 17 đồng chí chiếm 27,41%.

Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ nữ là 5 đồng chí chiếm 26 %; độ tuổi dưới 35 tuổi là 3 đồng chí chiếm 15,78 %; độ tuổi từ 35 - 45 tuổi là 11 đồng chí chiếm 57,89 % và độ tuổi trên 45 tuổi là 5 đồng chí chiếm 26,3%.

Cùng việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về làm lãnh đạo tại các địa phương còn nhiều khó khăn để họ tiếp tục phát huy năng lực, có khả năng đưa ra những dự báo tình huống, lựa chọn phương pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã có 9 cán bộ được tạo điều kiện tham gia các khóa học trình độ đại học, sau đại học; 19 cán bộ được đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị và 250 cán bộ được đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị.

Huyện đã tiến hành bổ nhiệm 22 cán bộ, trong đó, có 6 cán bộ trẻ tuổi, 3 cán bộ nữ; nhiều nữ cán bộ được giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc huyện.

Hầu hết cán bộ trẻ, cán bộ nữ trên địa bàn huyện đều được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác. Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ khi được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý đã phát huy được năng lực, khả năng làm việc và tư duy độc lập, tích cực học tập, kiên trì nghiên cứu cái mới, dám nghĩ, dám làm, có khả năng dự báo tình huống và lựa chọn phương pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa sâu sắc, chưa toàn diện, chưa thực sự chăm lo, bồi dưỡng, tạo cơ hội và những điều kiện cần thiết cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phấn đấu vươn lên.

Nhiều cán bộ trẻ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cơ sở. Vì vậy, thời gian tới huyện Tam Dương sẽ tiếp tục quan tâm công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ và coi đây là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng; yêu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội; tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị...

Từ đó, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm thực hiện đồng bộ. Tạo động lực cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp huyện Tam Dương vững mạnh, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Trang Lê

Các bài đã đăng: