11:10 | 26/03/2019

Tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BNV

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BNV.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 346/BKHCN-TCCB ngày 18/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.

Đánh giá tình hình, kết quả triển khai áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

Sau khi Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV có hiệu lực thi hành, Bộ Xây dựng đã thông báo, quán triệt nội dung Thông tư tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai thực hiện chuyển đổi mã số chức danh nghề nghiệp theo quy định. Đối với các chức danh do Bộ Xây dựng quản lý, Bộ đã quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định. Đối với các chức danh do Thủ trưởng đơn vị quản lý, các đơn vị trực thuộc Bộ đã có quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Căn cứ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị hàng năm rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn các hạng ngạch quy định.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hiện hành

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, không có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.

Tuy nhiên, hầu hết đội ngũ viên chức làm công tác khoa học và công nghệ tại Bộ Xây dựng đều có trình độ đại học trở lên, chỉ một bộ phận nhỏ viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng giữ chức danh nghề nghiệp là kỹ thuật viên (Mã số V.05.02.08) nên tại các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Xây dựng không xếp mã ngạch viên chức là trợ lý nghiên cứu viên (Mã số V.05.01.04). Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi, hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN cho phù hợp.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: