15:09 | 12/10/2018

Ý kiến của Bộ Xây dựng về cơ chế thực hiện xây dựng cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế thực hiện xây dựng cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, ngày 28/9/2018, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 9409/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với chủ trương cho cơ chế thực hiện xây dựng cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 -2020 (gọi chung là Quyết định số 714/QĐ-TTg), Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tỉnh An Giang được cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung cụm, tuyến dân cư trên địa bàn.

Do đó, đề nghị tỉnh An Giang căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu cần đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2018 - 2020 và cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện; đồng thời có thể huy động thêm từ các nguồn liên quan đến chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Liên quan đến việc xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư cũng như một số cơ chế để hỗ trợ nhà đầu tư như đề xuất của UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng nhận thấy nội dung này không thuộc diện điều chỉnh của Quyết định số 714/QĐ-TTg và có liên quan đến nhiều cơ chế chính sách khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp…

Do vậy, nếu sau khi huy động các nguồn vốn theo quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg mà tỉnh vẫn chưa có đủ nguồn kinh phí để bố trí thì đề nghị tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập Đề án cụ thể và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: