Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Điều kiện tặng cho đất nông nghiệp

(Xây dựng) - Năm 1980, bà của ông Lê Đình Nghĩa (Vĩnh Phúc) có nhận chuyển nhượng 3 sào đất nông nghiệp để canh tác. Nay các người con của bà ông đã thoát ly không làm nông nghiệp nữa thì có đủ điều kiện để nhận tặng, cho hoặc sau này được thừa kế quyền sử dụng số đất nông nghiệp này không?

Video Xây dựng

Xem tiếp
Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam