Thứ ba 23/07/2024 12:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

16:53 | 13/06/2024

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Một góc thành phố Cần Thơ.

Quyết định UBND thành phố Cần Thơ đã thông qua phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND thành phố Cần Thơ. Đó là:

Thủ tục hành chính cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 30 ngày” còn “không quá 25 ngày”. Lý do: Thủ tục hành chính này đã có thành phần hồ sơ rõ ràng, trình tự thực hiện đơn giản. Do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định và xác minh nên đề xuất số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, như sau: “Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày…” sửa lại thành “Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 25 ngày…”.

Lợi ích phương án đơn giản hóa: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Tỷ lệ cắt giảm 17% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Thủ tục hành chính bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 45 ngày” còn “không quá 43 ngày”. Lý do: Thủ tục hành chính này đã có thành phần hồ sơ rõ ràng, trình tự thực hiện đơn giản. Do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định và xác minh nên đề xuất số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi điểm đ Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, như sau: “Thời gian thực hiện bán nhà ở cũ là không quá 45 ngày…” sửa lại thành “Thời gian thực hiện bán nhà ở cũ là không quá 43 ngày…”. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Tỷ lệ cắt giảm: 4,5% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Thủ tục hành chính: giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 45 ngày” còn “không quá 40 ngày”. Lý do: Thủ tục hành chính này đã có thành phần hồ sơ rõ ràng, trình tự thực hiện đơn giản. Do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định và xác minh nên đề xuất số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, như sau: “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…” sửa lại thành “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…”. Lợi ích phương án đơn giản hóa là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Tỷ lệ cắt giảm 11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Thủ tục hành chính: giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 45 ngày” còn “không quá 40 ngày”. Lý do: Thủ tục hành chính này đã có thành phần hồ sơ rõ ràng, trình tự thực hiện đơn giản. Do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định và xác minh nên đề xuất số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, như sau: “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…” sửa lại thành “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…”.

Lợi ích phương án đơn giản hóa là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Tỷ lệ cắt giảm 11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Thủ tục hành chính: giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ “không quá 45 ngày” còn “không quá 40 ngày”. Lý do: Thủ tục hành chính này đã có thành phần hồ sơ rõ ràng, trình tự thực hiện đơn giản. Do đó, không mất nhiều thời gian thẩm định và xác minh nên đề xuất số ngày thẩm định được rút ngắn lại.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, như sau: “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…” sửa lại thành “Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo Sở Xây dựng; Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định; Trong thời hạn 10 ngày…”.

Lợi ích phương án đơn giản hóa là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Tỷ lệ cắt giảm: 11% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Đây là Phương án đơn giản hóa của UBND thành phố Cần Thơ về kết quả rà soát, đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load